Z duvodu neuhrazeni faktury, pres opakovane upozornovani, webove, emailove sluzby zastaveny.